SPOLUPRÁCA

Spolupráca s inými organizáciami

1)  Základná škola, Školská 2, Michalovce a SOŠHaS

Spracovať plán spolupráce a spolupracovať s učiteľkami 1. ročníka základnej školy - učiteľky triedy č.3,4 a 6 - Slivková, Ďuricová, Farkašová, Lorenčíková, Perželová, Juhásová, Kavuľová.

T: október a stály

Z: v texte

Využívať telocvičňu základnej školy a ihrisko pri SOŠHaS i ZŠ pre zlepšenie športovej prípravy - podľa ponuky týchto škôl. Zapojiť sa do projektu "Hokejová škôlka", Basketbalová škôlka, Dajme spolu gól, Frolbal

Z: učiteľky tr.č.3, 4 a 6

T: počas školského roka

2)  Stredná zdravotnícka škola, RÚVZ a SČK

V súlade s projektom Zdravá škola zabezpečiť spoluprácu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Slovenským červeným krížom Z: p.uč. Ďuricová

T: šk.rok 2019/2020

3)  Zemplínska knižnica G. Zvonického Michalovce

Z: p.uč. Činčárová

4)  Základná umelecká škola, Súkromná umelecká škola p. Buráša a Mgr. Capovčáka na Ulici okružnej, tanečnej súkromnej školy Mgr. Cicáka a tanečný súbor Slniečko pri Základnej škole Moussona Michalovce.

Z: p.uč. Dančíková,

p.uč. Valašteková

5)  Klub dôchodcov na Stráňanoch

Z: p.uč. Juhásová, Kavuľová

6)  Policajný zbor

Z: p.uč. Kavuľová, Juhásová

7)  Hasičský zbor

Z: p.uč. Slivková, Valašteková

8)  Hvezdáreň

Z: p.uč.Perželová, Lorenčíková

9)  Odbor životného prostredia a krajiny - OÚ Michalovce

Z: Juhásová, Kavuľová

10) Pokračovať a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s Materskou školou Lastovička v Užhorode na Ukrajina - vypracovať plán podrobnej spolupráce a po odsúhlasení obidvoch strán ho realizovať s cieľom obohatiť VVČ o nové poznatky a skúseností.