SPOLUPRÁCA

Spolupráca s inými organizáciami

1)  Základná škola, Školská 2, Michalovce a SOŠHaS

Spracovať plán spolupráce a spolupracovať s učiteľkami 1. ročníka základnej školy .
Využívať telocvičňu základnej školy a ihrisko pri SOŠHaS i ZŠ pre zlepšenie športovej prípravy - podľa ponuky týchto škôl. Zapojiť sa do projektu "Hokejová škôlka", Basketbalová škôlka, Dajme spolu gól, Frolbal.

2)  Stredná zdravotnícka škola, RÚVZ a SČK

V súlade s projektom Zdravá škola zabezpečiť spoluprácu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Slovenským červeným krížom 

3)  Zemplínska knižnica G. Zvonického Michalovce

4)  Základná umelecká škola, Súkromná umelecká škola p. Buráša a Mgr. Capovčáka na Ulici okružnej, tanečnej súkromnej školy Mgr. Cicáka a tanečný súbor Slniečko

5)  Klub dôchodcov na Stráňanoch

6)  Policajný zbor

7)  Hasičský zbor

8)  Hvezdáreň

9)  Odbor životného prostredia a krajiny - OÚ Michalovce

10) Pokračovať a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s Materskou školou Lastovička v Užhorode na Ukrajina - vypracovať plán podrobnej spolupráce a po odsúhlasení obidvoch strán ho realizovať s cieľom obohatiť VVČ o nové poznatky a skúseností.