ŠKOLSKÝ PORIADOK

Školský poriadok si môžete preštudovať v tomto dokumente:

Dodatok ku školskému poriadku:

Materská škola, Školská 5, Michalovce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školský poriadok - príloha č. 1/september 2020

V súvislosti s aktualizovanými informáciami MŠVVaŠ SR zo dňa 16. 09. 2020 v rámci opatrení proti šíreniu COVID-19 oznamujeme nasledovné vybrané skutočnosti:

  • Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o dezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia . Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o dezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
  • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o dezinfekčnosti danej osoby
  • Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod).

Pokyny riaditeľky MŠ k 02. 09. 2020

Vážení rodičia,

prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali pokyny k novému šk. roku 2020/2021.

Pokyny riaditeľky MŠ Školská 5, Michalovce pre zákonných zástupcov detí po dobu trvania pandémie ochorenia COVID- 19, respektíve po vydanie nových pokynov.

Prevádzka materskej školy sa bude realizovať za dodržania určených hygienických, epidemiologických a bezpečnostných pravidiel.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021 v období od 02.09.2020 sa riadi špeciálnym usmernením

Prevádzka MŠ:

1. Prevádzka MŠ bude od 6:30 hod. do 16:30 hod. Budova sa uzamkne o 8,30 hod., po tomto čase dieťa prijaté v tento deň už nebude. Znovuotvorenie budovy bude o 15,00 hod. V období adaptácie bude budova MŠ otvorená aj počas obeda pre deti, ktoré budú domov odchádzať na obed..

Žiadame zákonných zástupcov, aby svoje deti v triedach č.2 a 7 vyzdvihli z MŠ do 16:00 hod..

2. Schádzanie detí a odovzdávanie detí:

Osoba sprevadzajúca dieťa - V prvý deň iba zákonný zástupca dieťaťa- pred prvým nástupom dieťaťa vypíše a podpíše v deň nástupu dva dokumenty a to Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tlačivá sú k dispozícii u učiteliek jednotlivých tried- vypísaním doma však predídeme zbytočnému predlžovaniu času v MŠ /tlačiva sú dostupné na stránke Ministerstva školstva - minedu /.

3. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu vo vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Pri ceste do materskej školy sa sprevadzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevadzajúcich deti do materskej školy vo vnútorných priestoroch by nemal presiahnuť 10 minút.

Vstup do priestorov MŠ iba s rúškom alebo iným adekvátnym prekrytím úst a nosa.

Rodič pri vstupe do priestorov MŠ vydezinfikuje postrekom ruky sebe aj dieťaťu.

Dieťa si v šatni zloží rúško, náhradné rúško nechá v šatnikovej skrinke. Do priestorov triedy vstupuje bez rúška.

Sprevadzajúca osoba sa pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými nariadeniami.

Zákonný zástupca odovzdáva dieťa pedagogickému zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme prvý deň spolu s príslušnými dokumentmi a na základe záveru ranného zdravotného filtra.

Každodenný ranný filter bude prísne posudzovaný a vyhodnocovaný pedagogickým zamestnancom, a preto žiadame rodičov, aby zvážili pri akejkoľvek neistote o zdravotnom stave dieťaťa dochádzku do MŠ ešte doma, aby sa predišlo konfliktom a problémom v MŠ.

V prípade, ak pedagogický zamestnanec pri rannom filtri nezachytí žiadny príznak, a príznak sa u dieťaťa objaví počas dňa, bude o tom informovať zákonného zástupcu telefonicky, aby si bezodkladne vyzdvihol dieťa z MŠ. Dieťa do príchodu rodiča bude izolované v miestnosti na tento účel zriadenej. Rodič sa následne hlási s dieťaťom u svojho pediatra.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného pedagogického zamestnanca a riaditeľku školy.

Naďalej :

  • Je zákaz vstupovať do triedy
  • Výmena posteľnej bielizne je 1x týždenne.
  • Platí zákaz nosenia hračiek a iných predmetov z domu

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID -19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

Bližšie informácie budú umiestnené na nástenných novinách vo vstupných chodbách obidvoch budov. Naďalej však v platnosti zostáva Školský poriadok MŠ Školská 5, Michalovce.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Materskej školy si môžete preštudovať v tomto dokumente:

Plán pedagogických porád: