DENNÝ PORIADOK

PREVÁDZKA MŠ JE OD 6.30 h - DO 16.30 h

DETI PRIJÍMAME DO 8.15 h

OD 8.30 h SA BUDOVA ZAMYKÁ - z bezpečnostných dôvodov

 Odhlasovanie zo stravy je VŽDY DO 8.15 h osobne alebo telefonicky na tel. čísle 056/642 33 96, 0917 751 557, alebo mailom 04.sj.michalovce@gmail.com

Od 6.30 h - 7.00 h schádzanie sa detí v zbernej triede na prízemí.

Od 7.00 h pani učiteľky si deti berú do svojich tried.

Od 16.00 h do 16.30 h sú deti v zbernej triede na prízemí.

ORGANIZAČNÉ FORMY DENNÉHO PORIADKU:

 • Hry a činnosti podľa výberu detí
 • Zdravotné ranné cvičnie
 • Osobná hygiena - Desiata
 • Cielené vzdelávacie aktivity
 • Pobyt vonku
 • Osobná hygiena - Obed
 • Osobná hygiena, ktorej súčasťou je čistenie zúbkov
 • Príprava na odpočinok - odpočinok
 • Osobná hygiena, olovrant
 • Odpoludňajšia činnosť riadená učiteľkou /upevňovanie, spätná väzba/
 • Voľné hry do odchodu detí