O NAŠEJ MŠ

MŠ, Školská 5, Michalovce - príjemné prostredie, plné dôvery, lásky a porozumenia, uplatňovanie tvorivo-humanistickej výchovy, v strede záujmu je dieťa ako aktívne sa vzdelávajúci sa subjekt.

Nachádza sa na sídlisku Stráňany, školský dvor je vybavený pre rôzne pohybové aktivity našich najmenších, oddychová zóna s jazierkom, dopravné ihrisko a štyri budovy tvoria našu MŠ. V súčasností ju navštevuje 147 detí a sú zaradené do 7 tried.

MŠ Školská Michalovce
MŠ Školská Michalovce

Zameranie Materskej školy, Školská 5, Michalovce vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a Školského programu Zdravá škola - Slniečko. Tieto dokumenty plne rešpektujú princípy a ciele výchovy a vzdelávania podľa školského zákona č. 245/2008 Z.z. a Vyhláška MŠ SR č. 541/2021 o materských školách.

Jeho hlavnými cieľmi sú:

 • zdravý životný štýl
 • environmentálna výchova
 • podpora a rozvoj talentu u detí
 • podpora komunikačných zručností aj v cudzom jazyku
 • podpora inovatívnych moderných metód vzdelávania a výchovy /IKT/

Dominantné postupy:

 • uplatňovanie tvorivo - humanistickej výchovy
 • osobnostný - orientácia na individualitu dieťaťa
 • zdravotný - formovanie zdravého životného štýlu
 • životný - orientácia na praktický život

Chceme naplniť motto:

" Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby po celý život malo potešenie zo života"

a cieľ predprimárneho vzdelávania a tým je - dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-citovú úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelanie v základnej škole a na život v spoločnosti.

Východiskom je:

 • jedinečnosť dieťaťa
 • aktívne učenie
 • začlenenie sa do skupiny v kolektíve

Hlavné zámery :

 • podporovať komplexný osobnostný rozvoj dieťaťa, aktivizovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, sociability, emocionality, rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách a tak pomáhať formovať jedinečnosť a životné kompetencie detí
 • Sledujeme moderné trendy v didaktike, aplikujeme ich v každodennej činnosti
 • využívame čo najmodernejšie didaktické, materiálno-technické pomôcky, IKT
 • skvalitňujeme vybavenie MŠ - modernizácia a bezpečnosť
 • vzdelávanie učiteliek, čím je zabezpečené skvalitnenie výchono-vzdelávacej činnosti
 • plníme úlohy projektu Zelenej školy
 • realizujeme rôzne projekty
 • rozvíjame medzinárodnú spoluprácu s MŠ Lastovička z Užhorodu
 • prezentujeme schopností a talent detí na verejností
 • zapájame sa do rôznych súťaží a akcií v rámci mesta, okresu i SR
 • vyžívame spoluprácu s rodičmi, inštitúciami a organizáciami

Naša materská škola je tu hlavne pre :

 • dieťa - je pilierom jeho osobného rastu
 • rodiča - je partnerom pri výchove a vzdelávaní jeho dieťaťa
 • učiteľky - tie tu napĺňajú svoje poslanie
 • mesto a región - je jedným z centier celoživotného vzdelávania, športu, kultúry a spoločenského života

Chceme, aby v našej materskej škole bola stále príjemná atmosféra. Aby klíma MŠ bola taká, aby o ňu stále bol veľký záujem, kolektívu, aby nechýbala aktivita, tvorivosť, kreatívnosť, odbornosť, schopnosť riešenia problémov i vlastného sebahodnotenia a sebareflexie pre ďalšie skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti a života v MŠ.

Anka Berdáková

Náš kolektív

Anna Berdáková - riaditeľka MŠ

Jaroslava Blahutová - zástupkyňa MŠ

Ľudmila Karšňáková - vedúca Metodického združenia v MŠ a predsedníčka Rady školy

Pani učiteľky : 

Trieda č. 1 - Tatiana Valašteková, Bc. Dominika Stretavská

Trieda č. 2 - Viera Boženková, Ľudmila Karšňáková 

Trieda č. 3 Erika Slivková, Mgr. Alena Farkášová

Trieda č. 4 - Melánia Kavuľová, Renáta  Juhasová 

Trieda č. 5 - Mgr. Lívia Roďomová, Jaroslava Blahutová

Trieda č. 6 -  Ing. Simona Dzurovčinová,Mgr.Petronela Dorčáková

Trieda č. 7 - Bc. Dominika Povrazníková, Daniela Kolesárová