RADA ŠKOLY

V súlade zo zákonom SNR č.596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa vydáva tento Štatút rady školy pri MŠ - Školská 5, Michalovce.

Rada školy sa ustanovuje pri MŠ - Školská 5 a jej sídlo je v priestoroch MŠ - Školská 5 Michalovce.

  1. RŠ je ustanovená podľa zákona SNR č.596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, s pôsobnosťou na 4 roky.
  2. RŠ je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy školskej správy, rodičov, pedagogických a nepedagogických pracovníkoch v jej kompetencií v oblasti vzdelávania a výchovy.

Rada školy :

  • predseda RŠ  - Ľudmila Karšňáková,  zástupca pedagogických zamestnancov
  • členovia - MUDr. Iveta Jasovská     poslankyňa MsZ Michalovce

                               Mgr. Erika Šimková         poslankyňa MsZ Michalovce

                               Milan Potocký                   poslanec MsZ Michalovce

                               Mgr. Petra Kolesárová     zástupca zriaďovateľa

                               JUDr. Ivana Chládeková    zástupca rodičov 

                               Ing. Zuzana Mišľanová    zástupca rodičov

                               Mgr. Mária Kováčová       zástupca rodičov

                              PaedDr. Juraj Vetrecin      zástupca rodičov

                               Renáta Juhásová             zástupca pedagogických zamestnancov,

                                            zástupca nepedagogických zamestnancov