KRÚŽKY

Krúžky v našej materskej škole...

Spevácky krúžok

Spevácky krúžok vedie pani učiteľka Ľudka, podporuje rozvíjanie talentu malých spevákov rozširuje ich repertoár, intonačný rozsah. Deti spievajú ľudové, detské i moderné piesne. Reprezentujú MŠ na verejností a rôznych speváckych súťažiach, kde získavajú popredné umiestnenia už niekoľko rokov.


Tanečný krúžok

Vedie pani učiteľka Táňka, podporuje rytmické cítenie, pohyb, tanečné prvky ľudového i moderného tanca. Detičky reprezentujú MŠ v rámci mesta i okresu, ich vystúpenia zodpovedajú vysokej estetickej úrovní. Výtvarný  krúžok 

Vedie pani  učiteľka  Simonka. Rozvíja  u deti estetické  cítenie, spontánnu tvorivosť,  vyvolať radosť  a spokojnosť  a to prostredníctvom kreslenia a  maľovania.  


Športový  krúžok 

Vedie pani učiteľka Alenka, podporuje u detí radosť  z  pohybu. Pohybové aktivity tvoria základ zdravého, celostného rozvoja osobnosti dieťaťa. 


Výučba anglického jazyka

Zabezpečuje súkromná jazyková škola p. Mgr. Adely Kužmovej, detičky učí základom anglického jazyka hravou formou, cez vhodnú motiváciu si detí rozvíjajú komunikačné schopností v tomto jazyku.