ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

                         Školský vzdelávací program

       ZDRAVÁ ŠKOLA - SLNIEČKO


Prerokované na pedagogickej porade MŠ dňa : 19. 9.2016

v Rade školy pri MŠ dňa : Michalovce, august 2016

Anna Berdáková

riaditeľka MŠ


"Dajme deťom trochu lásky a vrátia nám ju stonásobne"

Východiskom pre náš Školský vzdelávací program je Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a plne rešpektuje princípy a ciele výchovy a vzdelávania podľa nového školského zákona č. 245/2008 Z.z. a Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. v znení vyhlášky 308/2009 Z.z. o materských školách MŠ SR .

Strategickým cieľom školského vzdelávacieho programu "Zdravá škola - slniečko" je posilniť osobnosť a záujmy každého dieťaťa. Názov programu je symbolický - slniečko je zdrojom života, ale jeho nadmerné žiarenie aj škodí! Usmievavé slnko bolo našim symbolom aj v znaku Zdravej školy . Darí sa nám zapájať celé rodiny a napĺňať tak posolstvo zdravého životného štýlu v každodennom živote mladých rodín.

Najlepším spôsobom ako si udržať kvalitu našej MŠ - je vytvoriť deťom príjemné prostredie, prostredie plné dôvery, lásky a porozumenia. Celá činnosť v MŠ vychádza z koncepcie tvorivo - humanistickej výchovy, v strede záujmu je dieťa ako aktívne sa vzdelávajúci sa subjekt.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti.

Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania v MŠ sú uvedené podrobne v Štátnom vzdelávacom programe /Ďalej len ŠVP/ pre predprimárne vzdelávanie v MŠ.

Vlastné ciele školy :

 1. Pravidelnými akciami počas školského roka rozvíjať u detí návyky zdravého životného štýlu a ich environmentálne cítenie /Týždeň mobility, Svetový deň výživy, Deň mlieka, Deň Zeme, športová liga a olympiáda/
 2. Podporovať vzťah dieťaťa k športovým aktivitám za účastí rodičov , utvárať pozitívny vzťah k telovýchovným činnostiam a športu / korčuliarsky a plavecký výcvik, Deň rodiny, Deň otcov/
 3. Zúčastňovať sa kultúrno-spoločenských akcií v rámci mesta, regiónu s prezentáciou krúžkovej činnosti /vystúpenia v MŠ i na verejností /, s dôrazom na uchovávanie ľudových tradícií nášho regiónu
 4. Rozvíjať umelecké cítenie a tvorivé zručností detí v spolupráci s rodinou
 5. Rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s MŠ lastovička z Užhorodu

HLAVNÉ ZNAKY NAŠEJ PRÁCE :

 • uplatňovanie modelu tvorivo - humanistickej výchovy /materská škola = druhý domov/
 • motivácia, iniciatíva. samostatnosť, aktivita, kritické postoje, spätná väzba, tvorivosť, zodpovednosť za výsledky

Stupeň vzdelania a podmienky ukončenia:

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v Materskej škole.

Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Vlastné zameranie školy :

Vytvoriť klímu v materskej škole tak, aby deti rady chodili do MŠ, realizovať stanovené ciele a úlohy ŠVP a ŠkVP. Motiváciou pre prácu v MŠ je slnko - ako symbol našej MŠ.

 • utvárať pozitívny vzťah k telovýchovným činnostiam a športu
 • rozvíjať u detí návyky zdravého životného štýlu
 • realizovať enviromentálne aktivity počas celého roka - s cieľom rozvíjať environmentálne cítenie u detí
 • obohacovať výchovno - vzdelávaciu činnosť o prvky regionálnej kultúry zachovávanie ľudových tradícií
 • získavať aktívnu jazykovú gramotnosť aj v cudzom jazyku /s garanciou odborných lektorov - anglický jazyk/
 • na základe výberu detí, podľa ich nadania a talentu - zamerať sa na rozvoj týchto schopností prostredníctvom činnosti v krúžku literárno - dramatickom, tanečnom, speváckom, výtvarnom, športovom, šikovných rúk
 • prehlbovať spoluprácu s rodičmi a rodinou, s verejnosťou
 • rozvíjať medzinárodnú spoluprácu materských škôl

Zárukou úspešného naplnenia je :

 • Stabilný kvalifikovaný kolektív
 • Etické jednanie a priateľské prostredie
 • uplatňovanie princípov tvorivo humanistickej výchovy
 • organizovanie netradičných podujatí
 • motivačné prostredie a primerané podmienky

Dĺžka dochádzky : Materská škola je s celodennou formou výchovy a vzdelávania. Dieťa ju navštevuje 1 - 4 roky.

Učebné osnovy : Vymedzujú ciele a obsah výchovy a vzdelávania v rozsahu stanovenom Štátnym vzdelávacím programom. Určujú rozsah /programová funkcia/, môžu sa dopĺňať/orientačná funkcia/ a sú záväzné pre všetkých učiteľov MŠ /normatívna funkcia/

Učebnými osnovami sú vzdelávacie štandardy jednotlivých oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Východiská plánovania výchovy a vzdelávania v materskej škole

 • výchovno - vzdelávaciu činnosť plánujeme mesačne. Každá učiteľka vypracováva týždenný plán pre svoju dopoludňajšiu činnosť po vzájomnej konzultácii obidvoch učiteliek. Výchovno - vzdelávacie ciele tvoria učiteľky z výkonových štandardov daných v Inovovanom štátnom vzdelávacom programe pre materské školy podľa úrovne jednotlivých detí v triede, ich schopností a záujmov. Obsah plánovania je plne v kompetencii každej učiteľky
 • plány výchovno - vzdelávacej činnosti vychádzajú z obsahových celkov a týždenných tém. Témy zohľadňujú ročné obdobia, tradície, podmienky a zameranie materskej školy. Učiteľky v triede ich môžu podľa potreby zlúčiť, alebo zmeniť ich poradie. Formálnu stránku tvoria vzdelávacie oblasti a podoblasti, výkonové štandardy, ktoré sú do plánov zaznamenávané číslami, výchovno - vzdelávacie ciele, organizačné formy, metódy, formy a prostriedky a dátum realizácie a podpis. Do dopoludňajších cielených vzdelávacích aktivít tvoria učiteľky výchovno - vzdelávacie ciele, ktoré sú rozčlenené tak, aby bolo dodržané minimálne odporúčané rozvrhnutie vzdelávacích oblastí podľa Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy na jeden mesiac. Je na učiteľkách koľkokrát maximálne za týždeň zaradia jednotlivé vzdelávacie oblasti do plánov výchovno - vzdelávacej činnosti. Na základe hodnotenia úrovne detí môžu učiteľky zaradiť niektorú vzdelávaciu oblasť aj viackrát, alebo ju zaradiť medzi popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity
 • učiteľky plánujú systematicky od menej náročných výkonových štandardov k náročnejším, rešpektujú metodické postupy. Samé si volia vhodné metódy, formy a prostriedky pre svoju výchovno - vzdelávaciu činnosť
 • v čase školských prázdnin, kedy je počet detí nižší sa výchovno - vzdelávacia činnosť plánuje a realizuje formou voľných hier a hrových činností
 • mnohé výkonové štandardy sa dosahujú v priebehu celého školského roka vo všetkých
 • organizačných formách dňa podľa situácie a obsahu výchovno - vzdelávacej činnosti, preto nie je potrebné k nim plánovať konkrétne cielené vzdelávacie aktivity. Pokiaľ sa učiteľka potrebuje zamerať na niektorý z týchto výkonových štandardov, môže ho začleniť do plánu výchovno - vzdelávacej činnosti

Výkonové štandardy plnené priebežne počas školského roka

1. JAZYK A KOMUNIKÁCIA

1. Hovorená reč

1.1. Komunikačné konvencie

 • aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami - deťmi i dospelými
 • reaguje na neverbálne signály ( gestá, mimiku ), udržuje očný kontakt, hlasnosť
 • prejavu prispôsobuje situácii
 • používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám
 • pozná a dodržiava pravidlá vedenia dialógu

2. Písaná reč

2.2. Chápanie formálnych charakteristík písanej reči

2.2.3. Grafomotorické predpoklady písania

 • pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, vzdialenosť očí od
 • podložky je primeraná
 • pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú intenzitu tlaku na podložku

4. ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

8. Základy etikety

 • volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu a odzdraví primerane situácii
 • používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu
 • rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania
 • správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým

9. Ľudské vlastnosti a emócie

 • identifikuje pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti
 • spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných predpokladov
 • sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností
 • dokončuje individuálne alebo skupinovú činnosť
 • vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej rozprávky alebo príbehu -pozitívne i negatívne
 • reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií - pozitívne a
 • negatívne
 • opíše aktuálne emócie

10. Prosociálne správanie

 • v dialógu vie vypočuť iných ( deti i dospelých )
 • rozlišuje vhodné a nevhodné správanie
 • požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých
 • poskytne iným pomoc
 • obdarí druhých
 • podelí sa o veci
 • ocení dobré skutky
 • presadzuje sa v hre alebo inej činnosti spoločensky prijateľným spôsobom
 • nenásilne rieši konflikt
 • odmieta nevhodné správanie
 • odmieta kontakt s neznámymi osobami
 • uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania
 • pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti

7. ZDRAVIE A POHYB

2. Hygiena a sebaobslužné práce

 • má osvojené základné hygienické návyky ( použitie toalety a toaletného papiera,
 • umývanie rúk po použití toalety, umývanie rúk pred jedlom a zašpinení sa atď. )
 • ovláda základné sebaobslužné činnosti
 • aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania ( desiata, obed, olovrant ), používa príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní
 • udržiava poriadok vo svojom okolí

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk

Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania : Osvedčenie, ako doklad o získanom vzdelaní, je verejnou listinou. V našej MŠ toto osvedčenie riaditeľka odovzdá deťom na slávnostnej rozlúčke s MŠ v danej triede za prítomností rodičov.

Personálne zabezpečenie :

V MŠ výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 15 učiteliek, vrátane riaditeľky MŠ.

Všetky učiteľky v materskej škole spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v príslušnej kategórií a podkategórii.

Všetky spĺňajú aj podmienky výkonu pedagogického zamestnanca - špecialistu /triedneho učiteľa/ v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. a Vyhláškou 445/2009 .

Prvú atestáciu má riaditeľka a jedna učiteľka MŠ.

Riaditeľka absolvovala funkčné a inovačné funkčné vzdelávanie pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení.

Prvý stupeň vysokoškolského štúdia - učiteľka pre predprimárne vzdelávanie má ukončený jedna učiteľka.

V MŠ je spracovaný každý rok Plán kontinuálného vzdelávania pedagogických zamestnancov na základe ich vlastného záujmu a ponúk vzdelávacích inštitúcií, po jeho schválení zriaďovateľom Mestom Michalovce je priebežne realizovaný. Zamestnanci si tak na základe vlastného uváženia a rozhodnutia dopĺňajú svoje odborné vedomosti absolvovaním priebežných vzdelávaní a kurzov.

V MŠ pracuje aj Metodické združenie , ktoré sa stará o skvalitňovanie výchovno - vzdelávacieho procesu, odborný rast učiteliek a sleduje i samoštúdium učiteliek. Učiteľky sa zaujímajú o nové trendy výchovno-vzdelávacej práce v MŠ, najnovšie poznatkov z oblasti pedagogiky, psychológie, metodík. Na zasadnutiach MZ formou seminárnej rozpravy si dopĺňať odborné znalosti. V praxi budeme využívať aj ponuky Metodického centra - hlavne na kontinuálne vzdelávanie, /aktualizačné, inovačné/ , či jednodňové podujatia a tiež ponuky vzdelávania pedagogicko - psychologických inštitúcií - napr. Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Michalovciach. Vytvoríme aj podmienky pre stretnutie s odborníkmi z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky, pediatrie a pod. podľa potrieb zákonných zástupcov našich detí.

Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie :

Výchova a vzdelávanie sa v MŠ uskutočňuje prostredníctvom denných činností

 • hry a činnosti podľa výberu detí
 • zdravotné cvičenie
 • vzdelávacia aktivita
 • pobyt vonku
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu /osobná hygiena, stravovanie, odpočinok/

Hry a hrové činností sú spontánne, alebo učiteľkou navodzované hry. Ich súčasťou je aj ranný filter, aj ranný kruh. Uskutočňujú sa počas prichádzania a odchádzania detí. Súbežne s nimi sa môžu uskutočňovať aj vzdelávacie aktivity. Kladie sa tu dôraz na individuálnu potrebu dieťaťa, uspokojenie ich záujmov a potrieb.

Zdravotné cvičenia - každý deň, pred desiatou, vo vyvetranej miestností herne, v telocvični, alebo na školskom dvore, podľa vhodných podmienok.

Vzdelávacie aktivity - sú aktivity na postupné dosahovanie vzdelávacích - výkonových štandardov. Zaradzujú sa ako samostatná vzdelávacia jednotka, alebo sú súčasťou všetkých ostatných denných činností. Sú realizované individuálne, skupinovo i frontálne. Časové trvanie aktivity rešpektuje vývinové osobitostí, potreby a schopností detí i zákonitostí psychohygieny.

Pobyt vonku - plní pedagogickú, rekreačnú i zdravotnú funkciu. V rámci pobytu vonku sú zaradzované vzdelávacie aktivity, zdravotné cvičenia. Súčasťou sú spontánne pohybové aktivity, voľné hry podľa výberu detí, vychádzky i mimo areál MŠ, exkurzie podľa ponuky. Realizuje sa každý deň, za každého počasia, vynecháva sa len za mimoriadne nepriaznivého počasia - vtedy sú zabezpečené iné pohybové aktivity vo vhodných priestoroch - napr. v telocvični, herni.

Činnosti zabezpečujúce životosprávu - stravovanie je zabezpečované v pevných časových intervaloch, odpočinok sa zaradzuje po obede .

Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie

Veľkosť a vybavenie MŠ zodpovedá súčasným požiadavkám a počtu zaradených detí.

V štyroch budovách je zriadených 7 tried, v dvoch sa rozkladajú ležadlá pred odpočinkom ostatné majú samostatné spálne a herne. Deti z triedy č.1,2,3 sa stavujú v samostatnej jedálni, kde je aj teplý pult na ohrievanie stravy. V ostatných triedach strava sa podáva prostredníctvom prípravky jedál pri herniach. Každá trieda má šatňu, vlastné WC i umývačku.

Sú vhodne a bezpečne vybavené, priebežne dopĺňané, podľa finančných možnosti. V triede predškolákov máme interaktívne tabule a počítačom sú vybavené všetky triedy.

Stále sú dopĺňané nové didaktické pomôcky, pomôcky pre rozvoj vzdelávania, výchovy, športu. Vybavenie školského dvora patrí medzi najväčšie a najkrajšie. Nechýbajú preliezačky, náučný chodník, prírodná učebňa, jazierko i dopravné ihrisko. Trávnatá plocha je dostatočná pre počet detí, ktoré navštevujú MŠ. Herne, triedy i spálne zodpovedajú hygienickým požiadavkám. Detské umývačky a WC boli zrekonštruované.

V MŠ máme aj malú telocvičňu, primerane vybavenú, ktorú deti pravidelne využívajú podľa časového harmonogramu pre jednotlivé triedy.


Každá trieda má svoje číslo i názov

 • trieda č. 1 - ježkovia
 • trieda č. 2 - lienky
 • trieda č. 3 - motýle
 • trieda č. 4 - včielky
 • trieda č. 5 - mravčekovia
 • trieda č. 6 - sovičky
 • trieda č. 7 - žabky

Školská knižnica je obnovovaná a dopĺňaná priebežne počas roka o detské knihy i knihy pre odborný rast učiteliek.


Všetky formy denných činností usmerňujú kvalifikované učiteľky pre predprimárne vzdelávanie, zabezpečujú ich striedanie spontánnych a riadených činností, vytvárajú dostatočný priestor na individuálne potreby a záujmy detí, dostatočný pohyb na čerstvom vzduchu, zdravú životosprávu i odpočinok.


Vybavenie MŠ spĺňa estetickú úroveň, je podnetné, zohľadňuje potreby detí a nie je samoúčelné. Učiteľky vytvárajú vhodnú sociáno-emocionálnu klímu a podnetné prostredie pre spontánne i zámerné učenie detí.


Podmienky na zaistenie bezpečností a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí i zamestnancov je podrobne rozpracovaná v Prevádzkovom a Školskom poriadku, Pracovnom poriadku MŠ a v Smerniciach BOZP, CO a PO vydaných zriaďovateľom MŠ /Mesto Michalovce/.


Podľa Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vytvárame podmienky pre zaistenie bezpečností a ochranu zdravia detí i zamestnancov MŠ, i ostatných osôb, ktoré sa v priestoroch MŠ nachádzajú.


Pri organizovaní výletov, exkurzií, iných akcií sa vyžaduje informatívny súhlas zákonného zástupcu, o ktorom je bližšie špecifikácia v Školskom poriadku MŠ.


Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí:

Konkrétne zameranie a formy hodnotenia detí sú vypracované v ročnom pláne vnútornej kontroly školy v súlade s § 9 ods. 4 písm. c) vyhlášky o MŠ č. 306/2008 Z.z. v znení vyhlášky MŠ SR 308/2009 Z.z.


Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov:

Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti zamestnancov je spracovaný v ročnom pláne vnútornej kontroly školy. Spravidla sú to - pozorovania, hospitácie, rozhovor, výsledky detí úspechy, testy školskej zrelosti, ďalšie vzdelávanie, tvorba didaktických pomôcok, mimoškolská činnosť, prezentácia MŠ na verejnosti, otvorené hodiny, vzájomné hodnotenie medzi učiteľkami, hodnotenie deťmi a rodičmi, spolupráca s rodičmi, projekt.


Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov :

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov je podrobne rozpracované v Ročnom pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov, ktorý je prerokovaný v Pedagogickej rade a schvaľovaný zriaďovateľom našej materskej školy - Mestom Michalovce.


V Michalovciach, september 2016