POPLATKY

Poplatky za dochádzku


V súlade s § 28  ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ sa vzdelávanie uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Mestom Michalovce prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa 10,00 € 

Výška príspevku je určená Všeobecne záväzným nariadením Mesta Michalovce č. 215/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č.189/2016 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet zriaďovateľa Mesta Michalovce, SK23 7500 0000 0040 2817 9645 , v správe pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa a VS pridelený riaditeľkou MŠ. VS sa nemení počas pobytu v MŠ.

Príspevok v materskej škole neuhrádza dieťa:

  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávok v hmotnej núdzi /potvrdenie ÚPSVaR/
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe súdu,
  • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní / celý mesiac / z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  • ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená dochádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi.