POPLATKY

Poplatky za dochádzku

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 227/2022, o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centrách voľného času pri základných školách, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce.

Príspevky v materských školách (d'alej len MŠ) od zákonného zástupcu diet'at'a 

1.1. Vsúlade s ods. 3 §28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa vzdelávanie v materských školách uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

 1.2. Za pobyt diet'at'a v materskej škole zriadenej mestom Michalovce prispieva zákonný zástupca diet'at'a na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa.

a. bežná trieda 40,00€ (mesačne) 

b. špeciálna trieda 34,00 €
Výška príspevku je určená v súlade s ods. 6 §28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v nadváznosti na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v platnom znení.

 Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet zriaďovatel'a, u právneho subjektu na účet MŠ.

 1.3. Príspevok  v MŠ sa neuhrádza za diet'a,

 a. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

 b. ak zákonný zástupca diet'at'a predloží riaditel'ovi MŠ doklad o tom, že je poberatel'om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov  k dávke v hmotnej núdzi 

c. ktoréje umiestnené vzariadenína základe rozhodnutia súdu,

 d. ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dni' z dóvodu choroby alebo rodinných dóvodov preukázatel'ným spósobom.

 1.4. Príspevok   určený v bode 1. 2. tohto článku sa v zmysle § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa zníži  o 50 % v prípade  že zákonný zástupca diet'at'a má trvalý pobyt na území mesta Michalovce.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet zriaďovateľa Mesta Michalovce, SK23 7500 0000 0040 2817 9645 , v správe pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa a VS pridelený riaditeľkou MŠ. VS sa nemení počas pobytu v MŠ.